اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

اسطوخودوس می نویسد :

به رویاهات فکر کن و منحنی رو روی صورتت رسم کن

اینکه یک نفر بعد از یک وماه اندی برگردد بگوید داشتم فراموشت میکردم .

اصلا عوض نشدی ! بگوید نابودی رابطه مان تقصیر تو بود ...

بیاید تمام حرفهای نگفته اش را بزند...

و تورا بگذارد با سوال های بی جواب ؟

که همه ی اینهایی که گفتی من بودم؟

من کی انقدر ظلم کردم ؟

کِی؟

اسطوخودوس سبز :دی