اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

اسطوخودوس می نویسد :

به رویاهات فکر کن و منحنی رو روی صورتت رسم کن

اینکه اربعین بشینی خانه و درس بخوانی و بخوابی یک طرف !

اینکه بغض های گاه و بی گاه داری یک طرف !

اسطوخودوس سبز :دی