اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

اسطوخودوس می نویسد :

به رویاهات فکر کن و منحنی رو روی صورتت رسم کن

تو کجایی تا ببینی از زمانی که رفته ای 

جز آهنگ های فرانسوی لعنتی ات چیزی دیگر همدم بانویت نیست ؟

اسطوخودوس سبز :دی