اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

تلاش های بی وقفه ی یک اسوطوخودوس برای سبز شدن

اسطوخودس سبز

اسطوخودوس می نویسد :

به رویاهات فکر کن و منحنی رو روی صورتت رسم کن

- از دو دسته از آدمها باید ترسید جابر !

+ کدام دسته ها ایاز ؟

- با سواد و بی سواد !

+سمفونی مردگان 

اسطوخودوس سبز :دی